ทีมผู้ตรวจสอบพลังงาน

ผู้ตรวจสอบพลังงาน

         เราคือผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงานจริง และเราตรวจสอบจริง


ผู้ชำนาญการ

     

 1. นายสมคิด  วรศิลป์ชัย
 2. นายนิระพงษ์  สงเคราะห์
 3. นายทวิทย์  บุญทริกศิริ
 4. นายกรวิชญ์  บุญมี
 5. นายวิศวะ บัวแก้ว
 6. นายพงษ์ระพี เครือชะเอม

ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

                   

 1. นายศุภชัย  สีล่า
 2. นายจตุรงค์  ศรีมาลา
 3. นายไกรสร  สุรกิจบวร
 4. นายสิทธิ  ชำนาญชานันท์
 5. นายประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ
 6. นายกิตติกร ใจสม
 7. นายสมศักดิ์  มนัสทรง
 8. นายอภินันท์  เวศกิจ
 9. นายวรพล  ขันเชียง
 10. นายสามารถ  หวังพิทักษ์
 11. นางรัตนา มณีดำ
 12. นายศักดา  ฉิมวิเศษ
 13. นางสาวสุมาลี มณีดำ
 14. นายเชษฐา  บินฮาซัน
 15. นายแวฮัมดัน  สะแม
 16. นายประสิทธิ์  จันเทวี
 17. นายนพดล ศรีพุทธา
 18. ดร. สมบัติ ทำนา
 19. นายอัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี
 20. ดร. เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
 21. นายวิษณุ บุญมาก
 22. นายธีรพงษ์ ลาฝอย
 23. นายรณภูมิ ปะนามะเส

Copyright © 2021 Enginova Co.,Ltd. All rights reserved.