Enginova Co.,Ltd.

“Engineering Innovation” เรามุ่งมั่นสู่การสร้างนวัตกรรมในงานวิศวกรรม
ผู้ตรวจสอบพลังงาน

เราคือผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงานจริง และเราตรวจสอบจริง

ผู้ชำนาญการ

นายสมคิด วรศิลป์ชัย

นายนิระพงษ์ สงเคราะห์

นายทวิทย์ บุญทริกศิริ

นายกรวิชญ์ บุญมี

นายวิศวะ บัวแก้ว

นายพงษ์ระพี เครือชะเอม

ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

ศันสนีย์ วรศิลป์ชัย

นายศุภชัย สีล่า

นายจตุรงค์ ศรีมาลา

นายไกรสร สุรกิจบวร

นายสิทธิ ชำนาญชานันท์

นายประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ

นายกิตติกร ใจสม

นายนพดล ศรีพุทธา

ดร. เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ

นายสมศักดิ์ มนัสทรง

นายอภินันท์ เวศกิจ

นายวรพล ขันเชียง

นายสามารถ หวังพิทักษ์

นายศักดา ฉิมวิเศษ

นางสาวสุมาลี มณีดำ

นางรัตนา มณีดำ

นายเชษฐา บินฮาซัน

นายแวฮัมดัน สะแม

นายประสิทธิ์ จันเทวี