Enginova Co.,Ltd.

“Engineering Innovation” เรามุ่งมั่นสู่การสร้างนวัตกรรมในงานวิศวกรรม

บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด

บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด (Enginova Co., Ltd.) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากหลากหลายสาขา ทั้งวิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ และเคมี มารวมตัวกันเพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร เช่น งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน งานที่ปรึกษาด้านพลังงาน งานตรวจวัดและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักร งานฝึกอบรม งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบและทดสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ตามกฎหมายวิศวกรรม รวมถึงงานบำรุงรักษาทั้งด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

ความเป็นมา

ในแวดวงวิศวกรรมของประเทศไทยนั้น เป็นที่รับทราบข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องถึงการทำงานแบบปล่อยปะละเลยและย่อหย่อนของวิศวกรบางคน ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในหลาย ๆ กรณีที่เกิดความสูญเสียสูงจนไม่อาจประเมินค่าได้ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด จึงมีความตั้งใจที่จะให้บริการงานด้านวิศวกรรมอย่างจริงจัง ด้วยจรรยาบรรณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยกระดับมาตรฐานงานวิศวกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต น.0067 ทีมงานวิศวกรของบริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด แบ่งเป็นผู้ชำนาญการจำนวน 6 ท่าน และระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการอีก 21 ท่าน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต น.0318 บริษัท ฯ มีวิศกรที่มีประสบการณ์สูงจากหลากหลายสาขา ทำให้สามารถจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มอุตสาหกรรม และตามความต้องการของลูกค้า

ผู้ตรวจสอบพลังงาน

เราคือผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงานจริง และเราตรวจสอบจริง

ผู้ชำนาญการ

นายสมคิด วรศิลป์ชัย

นายนิระพงษ์ สงเคราะห์

นายทวิทย์ บุญทริกศิริ

นายกรวิชญ์ บุญมี

นายวิศวะ บัวแก้ว

นายพงษ์ระพี เครือชะเอม

ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

ศันสนีย์ วรศิลป์ชัย

นายศุภชัย สีล่า

นายจตุรงค์ ศรีมาลา

นายไกรสร สุรกิจบวร

นายสิทธิ ชำนาญชานันท์

นายประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ

นายกิตติกร ใจสม

ปัญญ์พณกร ธภัสเพ็งสีขาว

นายนพดล ศรีพุทธา

ดร. สมบัติ ทำนา

ดร. เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ

นายสมศักดิ์ มนัสทรง

นายอภินันท์ เวศกิจ

นายวรพล ขันเชียง

นายสามารถ หวังพิทักษ์

นางรัตนา มณีดำ

นายศักดา ฉิมวิเศษ

นางสาวสุมาลี มณีดำ

นายเชษฐา บินฮาซัน

นายแวฮัมดัน สะแม

นายประสิทธิ์ จันเทวี