การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบพลังงาน

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

(EnMS Audit and Certification)


         เราคือ…ทีมงานผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จากการรวมตัวกันของวิศวกรมืออาชีพที่มากประสบการณ์

           การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit and Certification) หรือทีเรียกสั้น ๆ ว่าการตรวจสอบพลังงาน (Energy Audit) ซึ่ง บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด คือ

  • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

              บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต น.0067 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


              เราคือผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงานจริง และเราตรวจสอบและรับรองจริง โดยมีผลงานการตรวจสอบพลังงานจากลูกค้าที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์


คิดถึงการตรวจรับรองพลังงาน วางใจเรา “เอ็นจิโนวา”

Copyright © 2021 Enginova Co.,Ltd. All rights reserved.