การฝึกอบรม

      เรามีบริการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยมีหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดการและทางด้านเทคนิค

        ตัวอย่างหัวข้อสำหรับฝึกอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน

 • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
 • ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
 • การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
 • แนวทางการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน

2. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร / อุปกรณ์ต่าง ๆ

 • Water Chiller
 • Air Conditioning
 • Refrigeration
 • Air Compressor
 • Pump
 • ฺBlower and Fan
 • Boiler
 • Lighting

Copyright © 2021 Enginova Co.,Ltd. All rights reserved.